To homepage

Transitie van gas

Deel deze pagina

Klaas 4

Terwijl de aardgasvoorziening een essentiële energiebron blijft, gebruiken wij onze kennis en expertise om toekomstscenario's te ontwikkelen die Nederland van duurzame energie kunnen voorzien. Wij richten ons vooral op het hergebruik van onze bestaande assets en het verkennen van diverse (samenwerkings)oplossingen en willen daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst. Als onderdeel van de transitie onderzoekt NGT de mogelijkheden voor CO2-reductie. Bestaande pijpleidingen kunnen ook worden hergebruikt voor CO2 transport naar lege offshore gasvelden.

Voor NGT betekent de gastransitie een transitie van aardgas naar waterstof. Wij ontwikkelen diverse toekomstscenario's, samengevat in onze transitieroutekaart. 

De transitieroutekaart van NGT

Wij onderzoeken voortdurend nieuwe manieren om bij te dragen aan de energietransitie.

Hergebruik van offshore infrastructuur

Volgens onze certificeringsautoriteit gelden de pijpleidingen van NGT als 'Fit for Purpose', mits we een aantal punten in ogenschouw nemen. NGT volgt een traject om volledig gecertificeerd te worden. NGT zou op haar beurt pure H2 kunnen leveren aan de waterstofbackbone, zodat Gasunie het systeem kan vullen.

De gunstige locatie van NGT ten opzichte van gebieden met offshore windenergie en de aansluiting op de onshore backbone

Offshore waterstofbackbone

Offshore windenergie genereert elektriciteit die kan worden omgezet in waterstof door elektrolyse van zeewater dat vervolgens via bestaande gaspijpleidingen getransporteerd kan worden. Transport van waterstofmoleculen via de bestaande offshore gasinfrastructuur is kostenefficiënter dan transport van elektronen via nieuw aan te leggen elektriciteitskabels met name wanneer de productie verder uit de kust plaatsvindt.

De pijpleidingen van NGT kunnen rond 2030 operationeel zijn voor waterstoftransport, en dan circa 10-14 Gigawatt aan offshore windenergie verwerken, wat bijdraagt aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. NGT heeft altijd gewerkt als een open-acces transportsysteem onder gelijke voorwaarden voor alle producenten die aardgas vanaf hun locatie naar Uithuizen willen transporteren. Voor waterstoftransport naar land zal NGT hetzelfde principe toepassen. Dat zorgt voor een eerlijke marktwerking voor alle exploitanten van windmolenparken die op zee de opgewekte elektriciteit omzetten in waterstof.

Gemengde transitie

NGT is in de eerste plaats een aardgastransportbedrijf. Met de insluiting van het Groningen-gasveld, de toenemende afhankelijkheid van importgas en geopolitieke risico's speelt het Nederlandse offshore aardgas een overbruggende rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het in stand houden van het Nederlandse kleineveldenbeleid is daarbij ook essentieel. NGT transporteert minder aardgas dan jaren geleden. Hierdoor kan de resterende capaciteit gebruikt worden voor het transport van waterstof: gemengde transitie.

Blauwe waterstof

Blauwe waterstof maakt een snelle, betaalbare energietransitie mogelijk. Blauwe waterstof wordt geproduceerd uit aardgas. Door toevoeging van stoom worden waterstof en CO2 gevormd. Als het CO2 wordt opgevangen en ondergronds wordt opgeslagen, geldt dit proces als CO2-neutraal; de verkregen waterstof wordt dan blauwe waterstof genoemd.

NGT doet onderzoek naar de haalbaarheid van een blauwe waterstoffabriek op het terrein van de behandelingsinstallatie in Uithuizen.

Ontwikkelen van nieuwe expertise, diensten en toeleveringsketen

NGT doet continu onderzoek en ontwikkelt nieuwe manieren om bij te dragen aan de energieketen. Er zijn meerdere mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Methoden voor waterstoftransport en mogelijkheden waar wij onderzoek naar doen zijn:

  • Conversie van aardgas naar blauwe waterstof
  • Transporteren van een mengsel van aardgas en waterstof
  • Scheiding van aardgas en waterstof uit een gemixte stroom
  • Re(routing) van gastransport
  • Offshore opslag

Mogelijkheden om de CO2-emissies te verminderen

We zoeken continu naar mogelijkheden om de emissies en de CO2-footprint op alle offshore en onshore assets van NGT verder te reduceren.