To homepage

Disclaimer

Deel deze pagina

Klaas 7

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dit is de website van Noordgastransport B.V. Op het gebruik van en de
toegang tot deze website is de onderstaande uitsluiting van aansprakelijkheid van toepassing. Door toegang te verkrijgen tot de website en deze te gebruiken gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Hoewel Noordgastransport B.V. alle redelijke maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat alle informatie op deze website ten tijde van de publicatie juist was, doet Noordgastransport B.V. geen uitdrukkelijke of stilzwijgende uitspraken en geeft geen garanties dat de inhoud van deze website betrouwbaar, volledig of actueel is. Noordgastransport B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verliezen of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van deze site of uit het gebruik van of het afgaan op inhoud die op deze site wordt weergegeven. Alle bezoekers die gebruik maken van de informatie op de website doen dat geheel op eigen risico. Noordgastransport B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op sites van andere organisaties die mogelijk rechtstreeks toegankelijk zijn via hyperlinks op deze website; evenmin kan Noordgastransport B.V. aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade voortvloeiend uit het gebruik van die hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De inhoud en opbouw van de site, zoals alle weergegeven teksten, foto's, illustraties, grafische elementen, (handels)namen, beeldmerken en merken, zijn eigendom van of in licentie van Noordgastransport B.V. en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerkenrecht en/of andere regelingen omtrent de intellectuele eigendom.


Behoudens met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Noordgastransport B.V. (of de eventuele andere eigenaar(s)) is iedere verveelvoudiging, wijziging of gebruik, anders dan het downloaden en bekijken daarvan op één computer en/of het afdrukken van één papieren exemplaar voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, verboden. Het hiervoor bedoelde gebruik omvat zonder beperking de distributie van de gehele inhoud van deze website, of een deel daarvan, aan derden (met inbegrip van distributie voor gebruik in een bibliotheek, archief of een vergelijkbare dienst).

Toepasselijk recht en forumkeuze Deze voorwaarden alsmede het gebruik van en de informatie op deze website worden beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat zich voordoet in verband met het gebruik of de inhoud van deze website en/of de onderhavige uitsluiting van aansprakelijkheid.

Gebruikersgedrag

Noordgastransport B.V. kan gebruik maken van bepaalde software om het aantal bezoekers van haar webpagina's en hun gedrag te analyseren. De bedoeling daarvan is het verder optimaliseren van de aangeboden informatie en de wijze waarop deze op de website wordt gepresenteerd. De software analyseert niet uw identiteit en wordt uitsluitend gebruikt voor het bovengenoemde doel.

Cookies

Noordgastransport B.V. maakt op haar website gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestandje dat naar uw computer wordt gezonden wanneer u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om gebruikersinstellingen en andere informatie op te slaan zodat u die informatie niet opnieuw hoeft in te voeren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of een waarschuwing te geven wanneer u een cookie ontvangt. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, dan is het grootste deel van deze website nog steeds voor u toegankelijk. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op de website dan niet (volledig) werken.

Links naar andere websites

Noordgastransport B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze website en/of de onderhavige uitsluiting van aansprakelijkheid zonder voorafgaande mededeling te wijzigen, aan te passen, te verwijderen of bij te werken.

Vragen

Voor vragen over (de inhoud van) deze website kunt u contact opnemen met:

Noordgastransport B.V.
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
Netherlands
Tel. +31 85 208 75 01