To homepage

Algemene voorwaarden

Deel deze pagina

Klaas

 Algemeen 

In deze inkoopvoorwaarden hebben deze termen de volgende definities:

  • ‘Koper’: Noordgastransport BV.
  • ‘Leverancier’: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die onze inkooporder heeft geaccepteerd.
  • ‘Inkoopvoorwaarden’: Deze inkoopvoorwaarden van Noordgastransport.
  • ‘Deze order’: Deze inkooporder met inbegrip van de bijgevoegde bijzondere voorwaarden.
  • ‘Overeenkomst’: De tussen koper en leverancier gemaakte, schriftelijk vastgelegde afspraken met betrekking tot de levering van goederen, diensten en/of werk.

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en inschrijvingen en alle door de koper afgegeven orders, alsmede alle door de leverancier aan de koper gedane aanbiedingen, met inbegrip van eventuele overeenkomsten op grond waarvan de leverancier een prestatie aan de koper zal leveren. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de leverancier en de koper. 

Prijzen

De prijs zoals in de inkooporder genoemd is een vaste prijs. Deze wordt geacht alle kosten te omvatten die gemaakt worden in verband met de levering van goederen, diensten en/of werk op de door de koper aangegeven plaats, met inbegrip van verpakking.

Leveringstijdstip

De leverancier dient de goederen, diensten en/of werk te leveren in de overeengekomen vorm, aantal en kwaliteit op de overeengekomen datum en de overeengekomen locatie. Het tussen koper en leverancier overeengekomen leveringstijdstip moet beschouwd worden als een uiterste termijn. Als de leverancier redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn tijdig te voldoen aan zijn verplichtingen jegens de koper, dient hij de koper onmiddellijk te informeren over dat onvermogen, met opgave van de redenen waarom dat het geval is. Een dergelijke melding door de leverancier ontslaat hem niet van zijn verplichtingen ten aanzien van de levertermijn.

Overmacht  

Wanneer sprake is van overmacht trachten koper en leverancier een alternatieve regeling te vinden met redelijke voorwaarden voor zowel koper als leverancier. De koper kan, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en onverminderd zijn overige rechten en zonder dat een ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter noodzakelijk is, de gehele overeenkomst dan wel een deel daarvan annuleren of ontbinden als de leverancier niet of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de wet of de overeenkomst, dan wel in strijd handelt met de overeenkomst en/of de inkoopvoorwaarden. 

Verzending

Ordernummer, datum en artikel-/ labelnummer moeten duidelijk genoemd worden op de verzendlijst van de inkooporder. Op de verzenddatum doet de leverancier een kopie van de verzendbevestiging toekomen aan het adres van de koper. Wanneer de koper geen ontvangstbewijs ontvangt van de overeengekomen plaats van bestemming zal de zending niet geaccepteerd worden, tenzij de leverancier een verzendlijst kan tonen die schriftelijk ondertekend is door een inspecteur van de koper op de plaats van bestemming. Alle goederen op de inkooporder moeten duidelijk gemerkt worden met het ordernummer en het artikel- / labelnummer.

Levering 

Deze inkoopvoorwaarden, van toepassing op deze order, worden uitgelegd volgens de Incoterms 1990 zoals het meest recentelijk geformuleerd door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs. Voor iedere afwijking van deze inkoopvoorwaarden is steeds de voorafgaande instemming van de koper vereist. De eigendom van of de rechten op (het genot van) de goederen, diensten en/of werk gaan over op de koper na de aankomst daarvan op de overeengekomen locatie.

Garantie 

De leverancier garandeert dat alle geleverde goederen, diensten en/of werk zijn zoals overeengekomen en voldoen aan de overeengekomen specificaties en voorwaarden zoals vastgelegd in deze inkooporder. Voor afwijkingen van deze inkooporder is de toestemming van de koper vereist. 

Controle  

De leverancier verleent toegang tot de locaties van de bestelde goederen in productie ten behoeve van de controle op de goederen, of op de voortgang van de productie daarvan, door de koper. De koper is volledig bevoegd om de controle door een derde te laten uitvoeren. De leverancier wordt door de acceptatie van de goederen door de koper niet ontslagen van zijn verplichtingen ten aanzien van de goede kwaliteit.

Betaling 

De koper zal de factuur van de leverancier uitbetalen binnen dertig (30) dagen na ontvangst daarvan, waaronder ontvangstbewijzen voor elk onderdeel van deze order, zoals certificaten, leveranciersmeldingen enz.  

Schending van octrooien 

De leverancier staat ervoor in dat de door hem geleverde goederen, diensten en/of werk niet op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder intellectuele-eigendomsrechten zoals auteursrechten, octrooien en handelsmerken. Derhalve zal de leverancier de koper vrijwaren van eventuele vorderingen van derden in dit verband. 

Arbitrage 

De overeenkomst en deze inkoopvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend ter kennis worden gebracht van de bevoegde rechter van het Nederlands Arbitrage-Instituut. Deze procedure zal plaatsvinden te Den Haag, Nederland.

De Nederlandse versie van deze inkoopvoorwaarden gaat voor.